آموزش بورس

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بورس، بخش سوم

آرایش و الگوها:

زمانی نیز وجود دارد که بازار به صورت مستقیم یا خنثی حرکت میکند. این بخش از نمودارها یعنی بخشی که بازار راکد است و در حقیقت قیمت فعالیت چندانی انجام نمیدهد، بخش مهمی از نمودارهاست. نکته بسیار مهم این است که تغییرات اصلی در روندها، احتیاج به یک دوره انتقال دارند. مطالعه این دوره های زمانی انتقال و پیش بینی آنها ، ما را به سمت مبحثی به نام الگوهای قیمت هدایت میکند.

الگوهای قیمت به دو گروه عمده تقسیم میشوند:

۱) الگوهای برگشتی قیمت

۲) الگوهای ادامه دهنده

حجم معاملات ، نقش بسیار مهمی را در تایید اگوها بازی میکند.

نکات اساسی مشترک در الگوهای برگشتی:

۱) لازمه شروع هر الگوی برگشتی، وجود یک روند اولیه میباشد.

۲) اولین اخطار برای ایجاد برگشت روند، اکثرا زمانی ساطع میشود که یکی از خطوط روند،شکسته شود.

۳) بزرگ بودن الگو، نشانه بزرگ بودن ( ارتفاع و پهنا ) تحرکات بعد از آن میباشد.

۴) الگوهای سقف، معمولا دوره های زمانی کوتاهتر و نوسان بلندتری نسبت به الگوهای کف دارند. به همین دلیل است که خرید در که به مراتب ساده تر از فروختن در سقف است.

۵) کفها معمولا تغییرات قیمت کمتری دارند و زمان بیشتری برای تشکیل شدن صرف میشود.

۶) حجم معمولا در نقاط سقف، اهمیت فوق العاده ای دارد.

الگوهای برگشتی ، روند آرایشهای برگشتی از تنوع زیادی برخوردارند. اما رایج ترین آنها عبارتند از:

۱) آرایش سرو شانه

۲) آرایش سر وشان معکوس

۳) آرایش دو قله (سقف دو قلو)

۴) آرایش دو دره (دو کف)

۵) آرایش سه قله (سقف سه قلو)

۶) آرایش سه دره (کف سه قلو)

۷) آرایش وی

۷) آرایش قوسی پایین و بالا

الگوهای ادامه روند

۱) آرایش پرچم

۲) آرایشهای مثلثی

۳) آرایش کنج

۴) آرایش مثلثی

 

الگوی برگشتی سر و شانه (head and shoulder)

الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای نموداری است. این الگو در انتهای یک روند رخ میدهد و روند صعودی را به نزولی و یا نزولی را به صعودی تبدیل میکند. نموته ای از الگوی سر و شانه در شکل نشان داده شده است.

همانطور که در شکل میبینید، اولین نشانه ایجاد این الگو با شکسته شدن خط روند صعودی به وجود می‌آید. قیمتها در یک روند به سمت بالا از سطح مقاوت عبور کرده است. قیمتها در خط گردن به سطح مقاومت نفوذ کرده و به سمت بالا رفته است. این سطح در مرحله بعدی تبدیل به حمایت می‌شود. شانه چپ، هنگامی که در نقطه B به سطح حمایت برخورد می‌کند، شکل میگیرد. پس از به وجود آمدن قله، قیمتها خط روند را در کانال صعودی، شکسته و در شرایط عادی سطح قیمتها به حمایت قبلی خود بازمیگردد. در این حالتوقتی که قیمتها افت میکند ، شکست سطح حمایت تأیید میشود.

همچنین بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

الگوی سر و شانه مشتمل بر سه موج پشت سر هم میباشد. موج اول و سوم که شانه‌ها را تشکسل میدهد، تقریبا بلندی یکسانی دارند. سر در این الگو توسط موج میانی ایجاد میشود و بلندتر از شانه‌ها میباشد. در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ هر ﺳﻪ ﻣﻮج از ﺧﻂ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﮔﺮدن ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ.در آراﯾﺶ ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻌﮑﻮس اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮج از ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

نمونه ای از الگوهای برگشتی سروشانه

 

ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮی ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ

۱) خط حمایت با توجه به نقطه B و D  ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻂ ﮔﺮدن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽگذارد.

۲)  ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﺮﯾﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎزار ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ، ﺧﻂ ﮔﺮدن را دوﺑﺎره آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۳)  جهت روﻧﺪ و قیمتها ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﮔﺮ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﻓﺸﺎر ﺧﺮﯾﺪ را در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرد دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد ، آﻧﮕﺎه اﻟﮕﻮی ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ جهت ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮاهم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۴)  هدف ﻗﯿﻤﺖ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ(ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ ﭼﯿﻦ و ﻓﻠﺶ در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ قیمتها ﺗﺤﺖ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮوض اﺻﻠﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در هنگام ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و فروشهای زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮی ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ

 

دوره زﻣﺎﻧﯽ در آراﯾﺶ ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ

ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ اﻟﮕﻮی ﺳﺮو ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﺪ هفته ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه را ﭘﻮﺷﺶ دهد. هر ﭼﻪ زﻣﺎن اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ هدف ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ. ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ هدف زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ، اﺟﻤﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ دوه زﻣﺎﻧﯽ آن ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاهد داﺷﺖ. ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی هدف از ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر مهم اﺳﺖ.

همچین بخوانید: تحلیل فاندامنتال چیست و چه عواملی را باید در نظر بگیریم؟

ﺑﺴﯿﺎری از اﻟﮕﻮهای ﺳﺮوﺷﺎﻧﻪ ﻇﺎهر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ. ﺣﺎﻟﺖ واﻗﻌﯽ ﻗﯿﻤﺖ ها ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺮﻣﺎل و ﻣﺘﻘﺎرن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آراﯾﺶ ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ ﮔﺎهی اوﻗﺎت وﺿﻮح ﻧﺨﻮاهد داﺷﺖ. همین ﻃﻮر ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻓﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق بهادار در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ سهام ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻏﺪﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهده اﺳﺖ.

 

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آراﯾﺶ ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ

۱)  اﻧﺪازه ﺷﺎﻧﻪ ها ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ مهمتر ﺷﺎﻧﻪ ها ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﮔﺮدن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲) ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻘﺎط ﺧﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ همگی ﻣﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﻧﻤﯿﺘﻮان اﯾﻦ آراﯾﺶ را ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد.

۳) اﻟﮕﻮی ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ تنها در هنگاﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﻮج ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻮاج ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ (ﺧﻂ ﮔﺮدن) ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻂ ﮔﺮدن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ، اﻟﮕﻮ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دهد.

 

ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات داد و ﺳﺘﺪ

اﺻﻮﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮدارها ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻟﮕﻮ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺧﺎرج از ﮔﺮدن را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ. پیشنهاد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﻠﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

در آراﯾﺶ ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻋﺒﻮر قیمتها از ﺧﻂ ﮔﺮدن ﺧﻮاهند ﺑﻮد ، اﻣﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺪ و هر وﻗﻔﻪ در آن اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره قیمتها را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎزار ﺧﻂ ﮔﺮدن را آزﻣﻮن ﮐﻨﺪ.

در ﻣﻌﺪودی از ﺑﺎزارها ﮐﻪ در آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻗﺒﻞ از ﺗﻼﻗﯽ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﺑﺎزار در ﺧﻂ ﮔﺮدن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ ﺳﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮاهند ﺑﺮد. اﮔﺮ ﺑﺎزار ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻂ ﮔﺮدن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ هر ﭼﻪ زودﺗﺮ از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ از زﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﺮدش ﭘﻮل ﺑﺎﻻ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻟﮕﻮی ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ همواره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ آراﯾﺶ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻘﺎرن ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد.

 

 

آراﯾﺶ ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻌﮑﻮس:

آراﯾﺶ ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ درون آﯾﻨﻪ از اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ پیش از آنکه قیمتها از نقطه A عبور کند ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ قیمتها ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ کند. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ، آن ﺧﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ مهم و ﻗﻮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ شود. اﻣﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﮔﺮدن در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد. قیمت ها دوباره نقاط B و C به ﺳﻮی ﺧﻂ ﮔﺮدن هجوم ﻣﯽ آورﻧﺪ ، اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.

بیشتر مطالعه کنید: گام به گام با آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (بخش اول)

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻂ ﮔﺮدن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺑﺎر قیمتها ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻻ از ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر ﻗﯿﻤﺖ از ﺧﻂ ﮔﺮدن ، اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﻘﺶ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺧﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ و آزﻣﻮن ﺑﺎزار دوام آورد ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ قیمت ها در نهایت به نقطه D ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ هدف ﻗﯿﻤﺘﯽ آراﯾﺶ ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ. هدف ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ و ﺧﻂ ﮔﺮدن اﺳﺖ و از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻂ ﮔﺮدن در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

آراﯾﺶ دو ﻗﻠﻮ  (ﺳﻘﻒ دوﻗﻠﻮ) :

اﻟﮕﻮی ﺳﻘﻒ دوﻗﻠﻮ ﻧﯿﺰ در انتهای روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﯾﺎ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. دو ﻗﻠﻪ آراﯾﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.هماﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ و واﺿﺢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؛ اﯾﻦ آراﯾﺶ از دو ﻗﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دارای ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ آراﯾﺶ ﺧﻄﯽ ﻣﻮازی رو ﺑﻪ روی ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دو ﻗﻠﻪ را ﺑﻪ هم وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ جهت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻂ ﮔﺮدن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دوﺑﺎره ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﯾﻦ آراﯾﺶ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ. پیش از آنکه قیمت ها از نقطه A ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ قیمتها ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ مهم و ﻗﻮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاهد ﺷﺪ. قیمتها در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ B ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﮔﺮدن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. اﻣﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ قیمتها دوام زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ قیمتها در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ هاﯾﯽ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺣﺮﮐﺖ قیمتها ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ، اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﺎ ﺗﻼش ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻂ ﮔﺮدن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزار آزﻣﻮده ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدراﻧﺪه از رﺷﺪ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﺮﯾﺪاران دوام ﺑﯿﺎورد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ. هدف ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻪ ها و ﺧﻂ ﮔﺮدن اﺳﺖ و از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻂ روﻧﺪ ﯾﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

آراﯾﺶ دو ﻗﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ های زﯾﺮ ﻓﺮاهم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

 1. خط حمایت بین نقاط A,C,E ایجاد میشود.
 2. خط مقاومت بین نقاط B,D ایجاد میشود.
 3. جهت ﻗﯿﻤﺘﯽ :اﮔﺮ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﻓﺸﺎر ﺧﺮﯾﺪاری را کنترل ﻧﻤﺎﯾﺪ ، آراﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ جهت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻓﺮاهم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺣﺮﮐﺖ قیمتها ﮐﺎهشی و درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻠﻪ ها ﺧﻮاهد ﺑﻮد.
 4. هدف ﻗﯿﻤﺘﯽ : ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ آراﯾﺶ ﻓﺮاهم ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

همچنین ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻟﮕﻮ دو ﻗﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ هفته ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و هر ﭼﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﮕﻮ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

 

شناسایی آرایش:

 1. ﺑﻠﻨﺪی ﻗﻠﻪ ها ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 2. ﺧﯿﻠﯽ مهم اﺳﺖ ﮐﻪ نقاط ﻣﻌﯿﻦ و مهم همگی ﺑﺎ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﻣﻤﺎس ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﻮﺗﺎهی در اﯾﻦ ﺷﺮط وﯾﮋﮔﯽ های آراﯾﺶ را ﮐﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 3. آراﯾﺶ دو ﻗﻠﻪ تنها زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ دو ﻣﻮج ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده و در ﺑﺮﮔﺸﺖ قیمتها ﻧﻔﻮذی ﺑﻪ ﺧﻂ ﮔﺮدن اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.در اﯾﻦ حالت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﺎرج از ﺧﻂ ﮔﺮدن ﺧﻮاهد ﺑﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻂ ﮔﺮدن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ اﻟﮕﻮ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دهد.

 

دیدگاه معامله گر:

۱) مهم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﺷﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن سهم ﺑﯿﺮون ﺧﻂ ﮔﺮدن اﺳﺖ.

۲) اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻔﻮذ در ﺧﻂ ﮔﺮدن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. در آراﯾﺶ دو ﻗﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻋﺒﻮر قیمتها ار ﺧﻂ ﮔﺮدن ﺧﻮاهند ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺪ و هر وﻗﻔﻪ در آن اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره قیمتها را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﮑﺎن داراد ﺑﺎزار ﺧﻂ ﮔﺮدن را آزﻣﻮن ﮐﻨﺪ.

۳) اﻓﺮاد ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ ، در ﻣﻮﻗﻊ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻂ ﮔﺮدن از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. زﯾﺮا آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ قیمتها را ﻧﺪارﻧﺪ. در واﻗﻊ اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﯾﺪ، آنها از زﯾﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﻧﺪ. اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻂ ﮔﺮدن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ، آﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ هر ﭼﻪ زدوﺗﺮ از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ از زﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.

۴) ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ زودهنگام اﯾﻦ آراﯾﺶ ، اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ وضعیتهاﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮگشتهای ﺳﺮﯾﻊ را ﺑﺪﻧﯿﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

۵)  ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﯿﻤﺖ هدف ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد. ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻘﺪاری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻌﺪی آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

در آراﯾﺶ دو ﻗﻠﻪ بهترﯾﻦ ﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻓﺮوش از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺷﺪ. ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ دوﻣﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ ، ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ هرﮔﺰ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ. ﺑﻪ هر ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف دوﻣﯿﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای سهاﻣﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﺗﺎ از اﯾﻦ سهم ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.

 

آرایش دو دره (کف دو قلو ):

آراﯾﺶ دو دره ، ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ درون آﯾﻨﻪ از اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ها، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه، ﻋﻼمتها، ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﮐﻪ در اﻟﮕﻮی دو ﻗﻠﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ. دو ﮐﻒ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ. ﺧﻄﯽ ﻣﻮازی ﺧﻂ ﮔﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ دو ﮐﻒ را ﺑﻪ هم وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. دوﺑﺎره اﯾﺠﺎد آراﯾﺶ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ قیمتها از نقطه A عبور کنند، قیمتها با ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ روﺑﺮو ﺑﻮده اﻧﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ، اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﻮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ قیمتها در ﻃﻮل زﻣﺎن دوﺑﺎره ﺑﺮگشتها و ﭘﺮشهاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاهیم داﺷﺖ. ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﮔﺮدن در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد. قیمتها دوباره در نقاط D و C  ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻂ ﮔﺮدن هجوم ﻣﯽ آوردﻧﺪ ، اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ آنها ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﻒ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ شود. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﮐﻒ ﺷﮑﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد.

در نهاﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاران خط گردن در نقطه E ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎر قیمتها ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎد از ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ کند. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﻮی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ را اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاهیم داﺷﺖ ،ﻧﻘﻄﻪ F.

در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزار آزﻣﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻘﺶ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺧﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دوام ﺑﯿﺎورد اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ قیمتها ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﺧﻂ ﮔﺮدن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﯾﺪ.

 

 

آرایش سه قله (سقف سه قلو):

ﺳﻘﻒ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آراﯾﺶ های ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ و دو ﻗﻠﻮ اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ، ﮐﻒ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻌﮑﻮس و ﮐﻒ دو ﻗﻠﻮ اﺳﺖ. دﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ آنها در وﯾﮋﮔﯽ ها ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ، ﻋﻼمتها و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ دو ﻗﻠﻮ و ﮐﻒ دوﻗﻠﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ هستند.

هماﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺎهده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ، در آراﯾﺶ سقفهای ﺳﻪ ﻗﻠﻮ (ﺳﻪ ﻗﻠﻪ)، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪی ها و ﻗﻠﻪ ها ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺸﺎبهی دارﻧﺪ. ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻮازی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﻂ ﮔﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﻠﻨﺪی A , C , E را به هم وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. هرﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ، ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻘﺶ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮی در ﻧﻘﺎط B و D  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ در نهاﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎز ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﻮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻗﯿﻤﺖ را در نقطه G متوقف میکند. هدف قیمتی در سطح TP2 اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪی ﺳﻪ ﻗﻠﻪ اﺳﺖ و از نقطه C تا خط گردن محاسبه میشود.

این مطلب را از دست ندهید: بخش اول آموزش تحلیل تکنیکال؛ پیش‌فرض‌ها

 

در آراﯾﺶ ﺳﻘﻒ های ﺳﻪ ﻗﻠﻮ ( سه قله )

اگر آرایش در نقطه D  ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻂ ﮔﺮدن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ قیمتها ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻘﻄﻪ E حرکت میکنند. ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮج را ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و قیمتها ﺑﻪ ﺗﻨﺪی دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻂ ﮔﺮدن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﺸﺎر ﺑﺎزار ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎره ﺧﻂ ﮔﺮدن را ﺗﺴﺖ ﮐﺮد ، ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ هدف دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

اﻟﮕﻮی ﺳﻪ ﺳﻘﻒ و اﻟﮕﻮی ﺳﻪ ﮐﻒ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺳﻘﻒ های دوﻗﻠﻮ و ﮐﻒ های دوﻗﻠﻮ دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی دو ﻗﻠﻪ ﯾﺎ دو دره ﺳﻪ ﻗﻠﻪ و ﺳﻪ دره اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻧﯿﺰ در انتهای روﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎهد ﺳﻪ ﺳﻘﻒ ﯾﺎ ﺳﻪ ﮐﻒ در ﻧﻘﺎط A , C , E هستیم .دو دره در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ها وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دره ها (ﻧﻘﺎط B , D ) ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺑﺎزار از ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ شود.

 

آرایش سه دره ( کف سه قلو ):

ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻟﮕﻮی ﻗﺒﻠﯽ، اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎرهای ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ های ﻣﻌﮑﻮس و ﮐﻒ دو ﻗﻠﻮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد هم همان وﯾﮋگیها، ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ها و ﻧﮑﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺳﻘﻒ دو ﻗﻠﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد . هماﻧﻄﻮ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻒ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ، ﮐﻒ ها ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ. ﯾﮏ ﺧﻂ (ﺧﻂ ﭘﺎﯾﻪ) ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﮐﻒ (E و C و A) را بهم وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻂ ﺣﺎﻣﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوم ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﻧﺮخ D و B تبدیل ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ نهاﯾﺘﺎً در ﻧﻘﻄﻪ F  ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺧﻂ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪ G، ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ. ﻧﺮخ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﻄﺢ TP2 اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺳﻪ ﮐﻒ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی شده از نقطه C است.

 

آرایش وی V:

ساختار V یا اسپایک (spike) ، ﻧﻮع ﻧﺎدری از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﮑﻮس هستند. در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻟﮕﻮهای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ آنها ﺑﺤﺚ ﺷﺪ، ﺑﺎزار ﺳﻌﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺮخ، قیمتها را دوﺑﺎره ﺑﻪ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﮑﻮسهای اﺳﭙﺎﯾﮏ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ هستند. آنها ﺑﺴﺎدﮔﯽ و ﺑﺪون هیچ هشداری، از ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ دهند و در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن، ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از ﻣﻌﺎﻣﻼت را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا در ﻃﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺪی و ﯾﺎ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﻮد، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ های ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

الگوی وی V  ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻂ روﻧﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯿﺘﻮان وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ .ﺷﺎﺧﺼﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎگهاﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ های داﺧﻞ اﻟﮕﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺼﻪ دیگر الگوی V  ﺷﯿﺐ زﯾﺎد ﻣﻮج آﺧﺮ ﺣﺮﮐﺖ روﻧﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ها ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ همان زاوﯾﻪ ای ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎ آن ﺷﯿﺐ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.

شکل زیر چگونگی ساختار کف V  را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد. ﺧﻄﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﺷﺪه و ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻧﺮخ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دﯾﮕﺮ خطهای ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﻌﺪی، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدن هر دو روﻧﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﺎزار در ﻣﺴﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ.

 

 

الگوی لوزی:

اﻟﮕﻮ ﻟﻮزی ﻧﯿﺰ در انتهای روﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ در اﺑﺘﺪا ﺷﺎهد ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ های ﮐﻮﭼﮏ هستیم. ﺑﻪ ﻣﺮور داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ ها ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد دوﺑﺎره در اواﺧﺮ اﻟﮕﻮی اﻧﺪازه ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ ها ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻘﻒ ﯾﺎ ﮐﻒ اﻟﮕﻮ وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ. ﺣﺪ ﺿﺮر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ورودی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺪاری ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻘﻒ در ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻌﻮدی و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺪاری از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻒ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺣﺪ ﺳﻮد اول ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ داﺧﻞ اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪ ﺳﻮد دوم ﻣﺤﺪوده آﻏﺎز روﻧﺪ اﺳﺖ.

 

ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﮕﻮی اﻟﻤﺎس در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮐﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای را در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ ﮔﺮدن ﻋﻤﯿﻘﺘﺮﯾﻦ دره ﺑﺎزار ﺑﻪ هدف ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪ ﺳﻮد اول رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

 

اﻟﮕﻮهای ﺳﻘﻒ و ﮐﻒ های ﻣﺪور ﮐﻪ اﻟﮕﻮهای ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ هم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺟﺰء روﻧﺪهای ﻣﻌﮑﻮس ﻧﺎدر هستند. اﯾﻦ اﻟﮕﻮها ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ در جهت روﻧﺪ و ﺗﺰﻟﺰﻟﺶ در ﭘﺎﯾﺎن روﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهند. آﯾﺎ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ؟ از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎهش ﻗﯿﻤﺖ ها، روﻧﺪ را ﺑﻪ دو جهت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ هیچ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای روﻧﻖ دوﺑﺎره ﻧﺪارﯾﺪ. اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻌﮑﻮس در ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﻣﺤﺒﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ. هماﻧﻨﺪ هر اﻟﮕﻮی دﯾﮕﺮی، هرﭼﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺳﻘﻒ و ﯾﺎ ﮐﻒ ﻣﺪور ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺮخ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در ﯾﮏ جهت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﮐﻒ ﻣﺪور را ﻧﺸﺎن داده و ﺷﮑﻞ ۱۶-۲ ﻧﻤﻮﻧﻪ های ﺑﺎزار از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﮑﻮس را ﻧﺸﺎن میدهد.

 

الگوهای ادامه دهنده:

اﻟﮕﻮهای اداﻣﻪ دهنده را هم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﮕﻮهای روﻧﺪهای ﻣﻌﮑﻮس اﺻﻠﯽ ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﻧﺪ. اﯾﻦ اﻟﮕﻮها ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﻧﺪها ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار در ﻃﯽ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺷﺪﯾﺪ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻞ و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرها ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺜﺒﯿﺖ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان در درﺳﺘﯽ جهت روﻧﺪ ﺷﮏ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ها، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎهی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻨﺜﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در جهت ﻣﺨﺎﻟﻒ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ دوره ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﮐﻮﺗﺎه هستند. ﺷﮑﺴﺖ ها ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در جهت روﻧﺪ اﺻﻠﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.

مهمترﯾﻦ اﻟﮕﻮهای اداﻣﻪ دهنده ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 1. ﭘﺮﭼﻢ
 2. ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ ﮔﻮش
 3. ﻣﺜﻠﺚ
 4. ﺳﻪ ﮔﻮش
 5. ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ اداﻣﻪ دهنده

الگوی پرچم:

ﭘﺮﭼﻢ، ﯾﮏ اﻟﮕﻮی روﻧﺪ اداﻣﻪ دهنده ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ های مهمی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ دهد :جهت و ﻧﺮخ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ دوره ﺛﺒﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﯾﮏ روﻧﺪ ﺷﯿﺐ دار ﺻﻌﻮدی و ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ. ﺷﯿﺐ ﺛﺒﺎت و ﯾﺎ ﻣﺴﻄﺢ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺛﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺣﺎﻣﯽ و ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، درﺧﻼف جهت ﺷﯿﺐ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺧﻂ ﯾﺎ ﺑﺎ هم ﻣﻮازی هستند (ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع) و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ هم ﻣﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻟﮕﻮ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻢ ﺷﻮد. روﻧﺪ اﺻﻠﯽ ﻣﯿﻠﮥ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﺖ. هنگاﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ شکست ثابت، دوﺑﺎره وارد روﻧﺪ ﺷﻮد،  هدف ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﻣﯿﻠﮥ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺮخ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻟﮕﻮی ﭘﺮﭼﻢ از اﻣﺘﺪاد اﺗﺼﺎل ﻣﺤﺪوده ای از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺒﯽ ﮐﻢ و ﺧﻼف جهت روﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد دارد. اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ زود ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﺘﺪاد ﺧﻄﻮط اﻟﮕﻮ ﺑﺎزار ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺑﺘﺪای روﻧﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز اوﻟﯿﻦ ﻣﻮج اﻟﮕﻮی ﭘﺮﭼﻢ ﭘﯿﺶ روی دارد.

 

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس ،بخش دوم

 

الگوی پرچم سه گوش:

اﻟﮕﻮی ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ ﮔﻮش ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﭘﺮﭼﻢ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺧﻄﻮط ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﮐﻤﯿﻨﻪ در داﺧﻞ اﻟﮕﻮ ﻣﻮازی ﻧﺒﻮده و ﻣﺘﻘﺎرن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﯿﺐ اﺗﺼﺎل ﺧﻄﻮط ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﮐﻤﯿﻨﻪ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از آن ﺣﺘﻤﺎ روﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ زﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﺜﻠﺚ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﯾﻢ .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ دو هدف ﻗﯿﻤﺘﯽ دارﯾﻢ، هدف اول ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ اﻧﺪازه ﻗﺎﻋﺪه اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ داﺧﻞ اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪ ﺳﻮد دوم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻏﺎز روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﻮط ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﻟﮕﻮ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺶ روی ﮐﻨﺪ.

 

الگوی مثلث:

اﻟﮕﻮی ﻣﺜﻠﺚ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ هر ﺑﺎر در ﺻﻌﻮدهاﯾﺶ در ﻣﺤﺪوده ای از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎوﻣﺖ هر ﺑﺎر ﺑﻪ دره ﯾﺎ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﺪ. اﻣﺘﺪاد ﺧﻄﻮط ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ، اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دهنده آﻏﺎز ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻮی ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎﻋﺪه اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ داﺧﻞ ﻣﺜﻠﺚ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺎزار در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ هیچ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

اﻟﮕﻮی ﻣﺜﻠﺚ ﮐﺎهشی ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ هر ﺑﺎر در ﻧﺰول هاﯾﺶ در ﻣﺤﺪوده ای از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺣﻤﺎﯾﺖ هر ﺑﺎر ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﺪ. اﻣﺘﺪاد ﺧﻄﻮط ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ، اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دهنده آﻏﺎز ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻮی ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎﻋﺪه اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ داﺧﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﮐﺎهشی ﺑﺎزار در جهت ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﺎهش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎهشی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ هیچ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺎهشی ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

الگوی مثلث متقارن Symmetrical Triangles

ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﻘﺎرن ﯾﺎ همسان اﻟﮕﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺜﻠﺚ ها ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎهشی ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮔﺮﭼﻪ هیچ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺣﺮﮐﺎت ﺻﻌﻮدی و ﻧﺰوﻟﯽ داﺧﻞ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ها ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ های ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﻪ همین جهت اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﺜﻠﺜﯽ ﻣﺘﻘﺎرن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻣﺘﺪاد ﻧﻘﺎط ﺑﻪ هم ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در اﻟﮕﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺎﺻﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه دروﻧﯽ ﻣﺜﻠﺚ ﭘﯿﺶ روی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

الگوی مستطیل:

اﻟﮕﻮی ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎهشی ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺘﺪاد ﺧﻄﻮط ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﮐﻤﯿﻨﻪ درون آن ﻣﻮازی – اﻓﻘﯽ ﺑﻮده و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻓﺮﺿﯽ را ﻣﯽ دهد .ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر ﻗﯿﻤﺖ ها ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﺘﺪاد ﺧﻄﻮط ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﺣﺪ ﺳﻮد اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻂ ﺑﺎﻻﯾﯽ در روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ و ﺧﻂ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در روﻧﺪ ﮐﺎهشی هدف ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺎﺻﻠﻪ دروﻧﯽ دو ﺧﻂ ﻣﻮازی درون اﻟﮕﻮ ﭘﯿﺶ روی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

پایان بخش مقدماتی

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بورس ،بخش اول

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بورس ،بخش دوم

 

نوشته های مشابه